Anastasia. Natalia Osipova, Thiago Soares (Rasputin)