Ruslan Skvortsov/Swan Lake

 

Ruslan Skvortsov. Swan Lake Act 1